+1 səs
395 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

Aberrasiya (aberration) nədir?

8 Cavab

0 səs
 

Aberrasiya (aberration) – Optik sistemin vә real obyektivlәrin yaratdığı tәsvir (görüntü) tәhriflәri. Sistemin әsas әyilmә bucağına düşәn geniş şüa dalğalarından istifadә zamanı optik sistemlәrdә (kamera, mikroskop, fotoaparat vә s.) tәsvirlәrin tәhrif olunması. Әsas Aberrasiyalar iki yerә bölünür: monoxromatik vә xromatik. Monoxromatik Aberrasiya geniş, elәcә dә dar oxdankәnar monoxromatik işıq selindәn istifadә zamanı üzә çıxır; xromatik Aberrasiya isә tәsvirin geniş spektrli dalğa uzunluqlu işıq seli vasitәsilә formalaşdırılması zamanı әmәlә gәlir. İstәnilәn toplayıcı linza dürüst tәsvir verdiyinә görә obyektivә çevrilsә dә, adi linzadan obyektiv kimi istifadә etmәk cәhdi keyfiyyәtsiz tәsvir alınmasına gәtirib çıxarır: sahәnin mәrkәzi kifayәt qәdәr aydın görünmür, kәnarlarda isә tam tutqunluq yaranır, parlaq sahәlәrin sәrhәdlәrindә rәngli zolaqlar әmәlә gәlir, tәsvir sahәsinin kәnarındakı düz xәtlәr әyilir. Ümumiyyәtlә, tәsvirin qurulması zamanı üç mühüm qayda gözlәnilmәlidir: a) işıq sistemә paraksial dәstәlәr şәklindә daxil olur; b) dәstәlәr sistemin optik oxu ilә kiçik bucaqlar әmәlә gәtirir; v) dalğanın uzunluğundan asılı olmayaraq optik elementlәrin sınma göstәricisi bütün şüalar üçün sabitdir. Bu şәrtlәrin yerinә yetirilmәmәsi Aberrasiyanın yaranmasına sәbәb olur, yәni bir nöqtәdәn çıxan şüalar linzadan keçdikdәn sonra tәhrifә, itkiyә mәruz qalır vә nәticәdә yenidәn bir nöqtәdә cәmlәşә bilmir.

0 səs
And we re not the only ones that promote VigRX Plus <a href=https://cialisfstdelvri.com/>safe cialis online</a> Households participating in SNAP spend more on food
0 səs
To keep your health in good condition, there are a few things to note before trying this medication <a href=http://buypriligyo.com/>buy priligy usa</a> It is unknown if this medication passes into breast milk
0 səs
<a href=https://vtopcial.com/>cialis without a doctor's prescription</a> Keep it away from the reach of children
0 səs
In secondary ED, causes may relate to performance anxiety, stress, or depression <a href=http://cheapcialiss.com/>cialis generic buy</a>
0 səs
<a href=https://clomida.com/>clomiphene ped</a> The healthier you are at the beginning, the less likely you are to experience complications.
0 səs
<a href=http://tamoxifenolvadex.com/>nolvadex dosage pct</a>
0 səs
The enhanced bioavailability allow for simple sequential therapy switching from intravenous to oral dosing, thus decreasing patient s hospital time. <a href=http://buydoxycyclineon.com/>doxycycline</a> NDC 49884- 096- 01 Bottle of 100.

Oxşar suallar

0 səs
5 cavab
soruşub 17 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 23 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 22 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 28 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 12 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...