+1 səs
177 baxış
Qanun, Hüquq bölməsində

Qaz kəmərləri hava ilə üfürülərkən hansı tələblərə riayət olunmalıdır? 

1 cavab var:

0 səs
 

Qaz kəmərindən qazı çıxararkən, onlar hava ilə, yaxud təsirsiz qazla, qaz tamamilə basılıb çıxarılanadək üfürülməlidir. Üfürmənin qurtarması borudan götürülən havanın, yaxud təsirsz qazın analizi ilə təyin edilir. Götürülən nümunədə qazdakı oksigenin miqdarı 1 faizdən artıq olmamalıdır, qaz isə arası kəsilmədən sakit yanmalıdır. Qaz kəmərlərini üfürən zaman qaz-hava qarışığı elə yerlərə buraxılmalıdır ki, binalara, həmçinin hər hansı od mənbəyindən alışa biləcək yerlərə keçməsin.

...