+1 səs
193 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Amaril dərman vasitəsinin farmakoloji xüsusiyyətləri necədir?

1 cavab var:

+1 səs
 

Farmakodinamikası Qlimepirid mədəaltı vəzinin beta-hüceyrələrindən insulinin azad olunmasını gücləndirərək qanda qlükozanın səviyyəsini azaldır. Onun effekti, əsasən, mədəaltı vəzinin beta-hüceyrələrinin qlükoza ilə fizioloji stimulyasiyaya cavab vermə qabiliyyəti ilə bağlıdır. Qlimepiridin aşağı dozalarının qəbulu qlibenklamid ilə müqayisədə qanda qlükoza səviyyəsinin təxminən eyni dərəcədə azalması fonunda insulinin daha az miqdarının azad olunmasına səbəb olur ki, bu da qlimepiriddə ekstrapankreatik hipoqlikemik effektlərin (toxumaların insulinə qarşı həssaslığının yüksəlməsi və insulinomimetik effekt) mövcud olmasını göstərir. İnsulin sekresiyası Digər sulfonil sidik turşusu törəmələri kimi, qlimepirid beta-hüceyrələrin membranlarında olan ATF-həssas kalium kanalları ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində insulinin sekresiyasını tənzimləyir. Digər sulfonil sidik turşusu törəmələrindən fərqli olaraq qlimepirid mədəaltı vəzinin beta-hüceyrələrinin membranlarında yerləşən molekulyar çəkisi 65 kilodalton (kDa) olan zülal ilə birləşərək ATF-həssas kalium kanallarının açılıb bağlanmasını tənzimləyir. Qlimepirid kalium kanallarını bağlayaraq beta-hüceyrələrinin depolyarizasiyasına səbəb olur və nəticədə voltajasılı kalsium kanalları açılır və kalsium hüceyrəyə daxil olur. Nəticədə kalsiumun hüceyrə daxili miqdarının yüksəlməsi ekzositoz yolu ilə insulinin sekresiyasını aktivləşdirir. Qlimepirid qlibenklamid ilə müqayisədə onun ilə birləşən zülal ilə daha sürətli və daha tez-tez əlaqə yaradır və əlaqədən azad olur. Qlimepiridin onunla birləşən zülal ilə yüksək mübadilə sürəti beta-hüceyrələrin qlükozaya qarşı yüksək sensibilizasiya effektinə və beta-hüceyrələrin desensibilizasiyadan və vaxtından əvvəl tükənməsindən müdafiəsinə səbəb olduğu ehtimal edilir. Toxumaların insulinə qarşı həssaslığının yüksəlməsi effekti Qlimepirid insulinin qlükozanın periferik toxumaları ilə mənimsənilməsinə olan təsirini gücləndirir. İnsulinomimetik effekt Qlimepirid insulinin periferik toxumaları ilə mənimsənilməsinə və qlükozanın qaraciyərdən çıxmasına olan təsirə bənzər effektə malikdir. Qlükozanın periferik toxumalar ilə mənimsənilməsi onun əzələ hüceyrələrinə və adipositlərə nəql edilmə yolu ilə yerinə yetirilir. Qlimepirid əzələ hüceyrələrinin və adipositlərin plazma membranlarında qlükozanı nəql edən molekulların miqdarını artırır. Qlükozanın hüceyrələrə yüksək miqdarda daxil olması qlikozilfosfatidilinozitol-səciyyəvi fosfolipaza C aktivliyinin güclənməsinə səbəb olur. Nəticədə kalsiumun hüceyrədaxili konsentrasiyası azalaraq proteinkinaza A aktivliyi zəifləyir, bu da qlükoza metabolizminin güclənməsinə səbəb olur. Qlimepirid qlükonogenezi ləngidən fruktozo-2,6-bifosfatın konsentrasiyasını yüksəldərək qlükozanın qaraciyərdən çaxmasını ləngidir. Trombositlərin aqreqasiyasına təsiri Qlimepirid in vitro və in vivo trombositlərin aqreqasiyasını azaldır. qeyd olunan effekt trombositlərin mühüm aqreqasiya faktoru olan tromboksan A-nın yaranmasında iştirak edən siklooksigenazanın seçici inaktivləşməsilə bağlı ola bilər. Preparatın antiaqreqant təsiri Qanda lipidlərin tərkibini tənzimləyərək, qanda malon aldehidin tərkibini azaldaraq lipidlərin peroksid oksidləşmə səviyyəsini azaldır. Heyvanlarda qlimepirid aterosklerotik düyünlərin yaranmasının azalmasına gətirib çıxardır. 2-ci tip şəkərli diabetli pasiyentlərdə olan oksidativ stressin azalması. Qimepirid daxili α-tokoferolun miqdarını yüksəldir, katalazanın, qlutationperoksidazanın və superoksiddismutazanın aktivliyini gücləndirir. Ürək-damar effektləri Sulfonil sidik turşusu törəmələri ATF-həssas kalium kanalları vasitəsi ilə həmçinin ürək-damar sisteminə təsir göstərir. sulfonil sidik turşusunun ənənəvi törəmələri ilə müqayisədə qlimepirid ürək-damar sisteminə daha az təsir göstərir ki, bu da ATF-həssas kalium kanallarının zülalı ilə birləşməsinin səciyyəvi xüsusiyyəti ilə bağlı ola bilər. Sağlam könüllülərdə qlimepiridin minimal effektiv dozası 0,6 mq təşkil edir. Qlimepiridin effekti dozaasılı və təkrar olunandır. Qlimepiridin qəbulu zamanı fiziki yüklənməyə qarşı fizioloji reaksiya (insulinin sekresiyasının azalması) saxlanılır. Yeməkdən 30 dəq əvvəl və ya birbaşa qida qəbulundan qabaq qəbul edildikdə preparatın effekti demək olar ki eyni olur. Şəkərli diabetli pasiyentlərdə preparatın birdəfəli qəbulu zamanı 24 saat müddətində metabolik nəzarət əldə oluna bilər. Böyrək çatışmazlığı ilə (kreatinin klirensi 4-79 ml/dəq) 12 və 16 pasiyentin iştirakı ilə aparılan klinik tədqiqatda həmçinin yüksək metabolik nəzarət əldə olunmuşdur. Metformin ilə kombinəolunmuş müalicə Qeyri-kafi metabolik nəzarəti ilə pasiyentlərdə qlimepiridin maksimal dozasının qəbulu zamanı qlimepirid və metformin ilə kombinə olunmuş müalicəyə başlamaq olar. İki tədqiqatda kombinə olunmuş müalicənin aparılması zamanı həmin preparatlar ilə ayrıca müalicə ilə müqayisədə metabolik nəzarətin yaxşılaşması sübut edilmişdir. İnsulin ilə kombinəolunmuş müalicə Qeyri-kafi metabolik nəzarət ilə pasiyentlərdə qlimepiridin maksimal dozalarının qəbulu zamanı yanaşı insulin ilə müalicə aparıla bilər. İki tədqiqatın nəticələrinə əsasən qeyd olunan müalicənin aparılması zamanı yalnız insulin ilə müalicə ilə müqayisədə metabolik nəzarət eyni olur, lakin insulinin daha aşağı dozası tələb olunur. Uşaqlarda istifadəsi Preparatın uşaqlarda istifadəsinin uzunmüddətli effektivliyi və təhlükəsizliyinə dair kifayət qədər məlumat mövcud deyil. Farmakokinetikası Qlimepiridin 4 mq gündəlik dozada təkrar qəbulu zamanı qan zərdabında maksimal dozası (Сmах) təxminən 2,5 saatdan sonra əldə edilir və 309 nq/ml təşkil edir. Qlimepiridin dozası və maksimal plazma konsentrasiyası (Сmах) arasında və, həmçinin, doza və "konsentrasiya-vaxt" əyrinin altındakı sahənin (AUC) arasında xətti nisbət mövcuddur. Qlimepiridin daxilə qəbulu zamanı onun mütləq biomənimsənilməsi tam olur. Qida qəbulu absorbsiyaya nəzərə çarpan dərəcədə təsir göstərmir, lakin cüzi olaraq onun sürətini azaldır. Qlimepiridin paylanma həcmi çox aşağı (təxminən 8,8 l) olub, təxminən albuminin paylanma həcminə bərabərdir; plazma zülalları ilə birləşmə dərəcəsi yüksəkdir (99%-dən yuxarı), klirensi isə aşağıdır (təxminən 48 ml/dəq). Preparatın təkrar qəbulu zamanı zərdab konsentrasiyaları əsasında müəyyən edilən orta yarım ixrac olunma dövrü təxminən 5-8 saat təşkil edir. Yüksək dozaların qəbulundan sonra yarım ixrac olunma dövrünün bir qədər uzanması qeyd olunur. Qlimepiridin birdəfəli dozasının daxilə qəbulundan sonra dozanın 58%-i böyrəklər və 35% bağırsaq vasitəsi ilə xaric edilir. Dəyişilməmiş qlimepirid sidikdə aşkarlanmır. Sidikdə və nəcisdə 2 qaraciyərdə metabolizm nəticəsində yaranan (əsasən CYP2C9 vasitəsi ilə) metabolit aşkar olunmuşdur, onlardan biri hidroksidləşmə, digəri isə karboksidləşmə prosesində yaranmışdır. Qlimepiridin daxilə qəbulundan sonra həmin metabolitlərin terminal yarım ixrac olunma dövrü müvafiq olaraq 3-5 saat və 5- 6 saat təşkil etmişdir. Qlimepirid ana südünə keçir və plasentar baryerdən keçir. Qlimepiridin birdəfəli və təkrar (gündə bir dəfə) qəbullarının müqayisəsi zamanı farmakokinetik göstəricilərdə nəzərə çarpan fərq aşkar olunmamışdır. Preparatın nəzərə çarpan dərəcədə toplanması qeyd olunmur. Müxtəlif cinsiyyət və yaş qrupuna aid olan pasiyentlərdə farmakokinetik xüsusiyyətlər eyni olmuşdur. Böyrək funksiyasının pozulması ilə (kreatininin aşağı klirensi ilə) pasiyentlərdə qlimepirid klirensinin yüksəlməsinə və onun qan zərdabında orta konsentrasiyasının azalmasına meyllilik qeyd olunur ki, bu da preparatın zülal ilə birləşməsinin aşağı səviyyəsi sayəsində onun tez bir zamanda xaric olması ilə bağlıdır. Beləliklə, qeyd olunan pasiyentlər qrupunda preparatın toplanmasının əlavə riski qeyd olunmur.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 09 Apreldə, 21 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 17 İyunda anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 19 Mayda anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 12 Martda anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...