0 səs
184 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Burdye Pyer kimdir?

1 cavab var:

0 səs
 

Burdye (Bourdieu) Pyer (1930) - fransız sosioloqu.

Burdyeye görə cəmiyyət müxtəlif sahələrdə əmələgələn münasibətlərin məcmusudur, onlann hər birinin spesifik hakimiyyət tipi vardır. “Siyasi sahə” orada iştirak edən qüvvələrin və onlann nəzarət eldiyi resurslar növlərinə nəzarət edən iqtisadi, sosial, rəmzi, mədəni və s. məcmusu kimi çıxış edir. Siyasətdə "agentler" və “agentler qruplan” müxtəlif nəzarət sahələrində ve ya zonala- nnda mövqelərin məcmusu ilə müəyyən olunur ve səciyyələnir. Siyasəti sosial münasibətlər tipi kimi (“sosial sahə”) oxşar rakursda çoxölçülü məkan şəklində tesvir etmək olar, bu məkanda fəal xüsusiyyətlərə onun fərdi niyyətlərinə aid edilməyən malik olan hər bir siyasi agentin mövqeyi onun nəzarət etdiyi, müxtəlif ölçülü kapitalların (onların həcmləri və çəkiləri) məcmusu kimi müəyyən oluna bilər. Burdyeye görə, makrosiyasi sahə ayrı-ayrı agentlorin məkan “mövqeləri” və həcmlərlə, həmçinin malik olduqlan “kapitallar" və institusional statusların keyfiyyəti ilə səciyyələnən sosial təcrübələrin məcmusundan yaranır. Burdye makrosiyaseti siyasi məhsullara (məsələn, partiyaların proqramları) tələb və təkliflər olduğu bazar kimi, həmçinin onlann istehsalı prosesi kimi görür. Deməli, Burdyeyə görə, makrosiyasət heç də institutların kristal şəbəkəsi halında deyil, kapital lan istehsal edən və mövqeləri nizama salan bu zaman digər siyasi agentlorin mövqeləri və kapitallan ilə tabelikdə olan agentlərin sosial təcrübələri vasitəsilə daim qurulan ve yenidən qurulan, tez-tez dəyişən dinamik sahə kimi görünür.

Oxşar suallar

0 səs
1 cavab
soruşub 07 Yanvarda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
...