+1 səs
174 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Akkumlyasiya nədir?

3 Cavab

0 səs
Akkumlyasiya (lat. Accumulatio - to- palamaq, bir yerə yığmaq) - quru səthində və ya su hövzələrinin dibində mineral mad-dələrin və ya üzvi qalıqların toplanması pro-sesinə deyilir. Akkumlyasiya Eol, çay, buzlaq, dəniz, flü- vioqlyasial, vulkanik və s. növlərə ayrılır.
0 səs
Axar su, buzlaq, dəniz, külək və vulkanların geoloji fəaliyyəti nəticəsində çöküntü və üzvi qalıqların quruda və su hövzəsinin dibində yığılması.

Buzlaq akkumulyasiyası.

Geoloji amildən asılı olaraq su, külək, buzlaq və s. akkumulyasiyaları olur.
0 səs
Axar su, buzlaq, dəniz, külək, vulkanların və s.-nin fəaliyyəti nəticəsində çöküntülərin, üzvi qalıqların quruda, yaxud su hövzəsinin dibində toplanması.

Akkumulyasiyalar onların yaranmasına səbəb olan əsas geoloji amilə görə növlərə bölünür (məs.: su akkumulyasiyası, külək akkumulyasiyası və s.). Yer kürəsində bir sıra relyef formaları bu proses nəticəsində əmələ gəlib (məs.: Kür-Araz ovalığı, Qərbi Sibir düzənliyi və s.). Akkumulyasiya düzən ərazilərdə özünü daha intensiv büruzə verir: Yer səthini hamarlayır, platforma çökəkliklərini doldurur, müxtəlif faydalı qazıntıların yaranmasına səbəb olur.

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
soruşub 10 Noyabrda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
4 cavab
soruşub 20 Mayda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+2 səs
5 cavab
soruşub 18 Apreldə anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 02 Martda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+1 səs
4 cavab
soruşub 20 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
...