+1 səs
68 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Ada qövsləri nədir?

1 cavab var:

0 səs
Ada qövsləri - materikdən okeana keçid zonalarında, relyefdə dağlıq arxipelaqlar formasında təzahür edən geoantiklinal qalxmalardır. Ada qövsləri Planda xarakterik qövs şəklində olub, kənar dənizləri abis- sal çökəkliklərdən ayırırlar (aleut, kuril, yapon, filippin, antil adaları və b.). Ada qövslərinin əsasım vulkanik süxurlardan ibarət, eni 40-50 km-dən 200-4000 km-e qədər, uzunluğu 1000 km və daha çox olan sualtı qalxmalar təşkil edir. A.q. Hazırda yer qabığının ən fəal vulkanizm sahələri olub, müasir geosinklinallardır.

Oxşar suallar

0 səs
1 cavab
soruşub 20 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 08 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 08 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 20 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
...