+2 👍
97 👀
Biznes, Maliyyə
Kapital bazarı nədir?

1 Ответ

0 👍
Kapital bazarı maliyyə sektorunda resursların effektiv bölüşdürülməsini təmin edən platformadır. Kapital bazarı dedikdə qiymətli kağızların emissiyası, tədavülü, ödənilməsi, saxlanılması və öhdəliklərlə yüklənməsi kimi əməliyyatların həyata keçirildiyi bazar başa düşülür. Kapital bazarı dövlətin və hüquqi şəxslərin qiymətli kağızlar vasitəsilə öz layihələrini maliyyələşdirə biləcəkləri bazardır. Kapital bazarının ən geniş yayılmış alətləri investisiya qiymətli kağızları olan səhmlər və istiqrazlardır.
...