+3 səs
90 baxış
Biznes, Maliyyə bölməsində

Qiymət sabitliyinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

1 cavab var:

+1 səs
 
Qiymәt sabitliyi istehlakçılar vә biznes üçün әlverişli iqtisadi mühitin vacib elementidir. Aşağı inflyasiya milli valyutanın sabit alıcılıq qabiliyyәtini tәmin edir. Qiymәt sabitliyi hesabına etimad qazanmış siyasәt sahibkarlara vә ev tәsәrrüfatlarına öz investisiya vә istehlak planlarını ortamüddәtli dövrә әminliklә tәrtib etmәyә imkan yaradır. Stabil aşağı inflyasiya gәlirlәrin vә yığımların dәyәrsizlәşmәsinin qarşısını alaraq milli valyutada uzunmüddәtli yığımları stimullaşdırır, dollarlaşmanı vә faiz dәrәcәlәrini azaldır. Bu da daxili investisiya potensialını artırır vә iqtisadi inkişafa tәkan verir. Aşağı inflyasiya sosial stabilliyin vacib elementi olmaqla aşağı gәlirli әhalinin istehlak sәviyyәsini qoruyur vә gәlir bәrabәrsizliyinin dәrinlәşmәsinә mane olur.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 27 Apreldə, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+3 səs
1 cavab
+3 səs
1 cavab
...