+2 👍
85 👀
Terminlər, Sözlər

Gender nə deməkdir? 

2 Ответы

+1 👍
 
Лучший ответ
1. Kişi və qadınların ictimai həyatın müx­təlif sahələrində sosial davranış qayda­la­rını formalaşdıran, bu qaydalar ara­sındakı eynilikləri və fərqləri müəyyənləşdirən xüsusiyyətlərin cəmi.

2. Cinslər daxilində müna­sibətlər məcmusu və cinslərarası münasibətlərin sosial cəhəti.

3. İnsanın cəmiyyətdəki davranışını, sosial mühitin bu davranışa təsirini cinsə görə müəyyən edən, qiymətləndirən, öyrənən elm sa­həsi.

Gender münasibətlərində mövcud olan tarixi stereotiplərin (gender stereotipləri) aradan qaldırılmasında mediaya xüsusi önəm verilir. Bu məqsədlə, ilk növbədə, jurnalistlərin özlərinin həmin stereo­tip­lərdən azad olması üçün təlim proqramları həyata keçirilir, tədris vəsaitləri hazırlanır (mə­s.: Moskva Dövlət Universitetinin «Gender və KİV» jurnalı). Hətta medianın «Gender jurnalistikası» adlanan xüsusi bir sahəsi də formalaşıb.
+1 👍
Cinsə görə insanların fərqləndirilməsi ilə bağlı olan fəaliyyət, araşdırma və elm sahəsi.
Cəmiyyətdə gender problemi.

Похожие вопросы

+1 👍
4
+1 👍
3
14/10/21 anonim Terminlər, Sözlər
+1 👍
1
+1 👍
1
14/10/21 anonim Terminlər, Sözlər
+2 👍
2
13/10/21 anonim Terminlər, Sözlər
...