+3 səs
64 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

Süjet nədir? 

4 Cavab

0 səs
Əsәrin mәzmununu tәşkil edәn, bir-biri ilә bağlı olan hadisәlәrin səbəb-nəticə ardıcıllığı.

Süjet və fabula anlayışları bir-biri ilə çox yaxın olub epik, dramatik, yaxud lirik-epik əsərlərə aid edilir. Lakin fabuladan fərqli olaraq süjet əsərdə təsvir olunan hadisələrin baş verdiyi xronoloji ardıcıllığı nəzərdə tutur. Bu hadisələr müəllif tərəfindən başqa ardıcıllıqla təsvir oluna bilər. Həmin ardıcıllıq fabula adlanır. Bir çox ədəbiyyatşünaslar bu terminlərin izahında sözlərin etimologiyasından çıxış edirlər. Belə ki, mənşəcə “predmet” anlayışını ifadə edən süjet hadisələrin özünü, “hekayə” anlayışını ifadə edən fabula isə hadisələrin nəqlini nəzərdə tutur.
0 səs
“Süjet” və “fabula” anlayışları bir-biri ilə çox yaxın olub epik, dramatik, yaxud lirik-epik əsərlərə aid edilir. Lakin fabuladan fərqli olaraq süjet əsərdə təsvir olunan hadisələrin baş verdiyi xronoloji ardıcıllığı nəzərdə tutur. Bu hadisələr müəllif tərə­findən başqa ardıcıllıqla təsvir oluna bilər. Həmin ardıcıllıq fabula adlanır. Bir çox ədəbiyyatşünaslar bu terminlərin izahında sözlərin etimologiyasından çıxış edirlər. Belə ki, mənşəcə “predmet” anlayışını ifadə edən süjet hadisələrin özünü, “hekayə” anlayışını ifadə edən fabula isə hadisələrin nəqlini nəzərdə tutur.
0 səs
Əsərdə təsvir edi­lən hadisələrin ardıcıl inkişaf xətti.

Mü­əllifin bu hadisələri oxucuya, dinləyiciyə, yaxud tamaşaçıya hansı formada təqdim etməsindən asılı olmayaraq süjet dedikdə onların məhz xronoloji ardıcıllığı nəzərdə tutulur. Bununla da süjet fabuladan – müəl­lifin qələmə aldığı hadisələrin əsərdəki ar­dı­cıllığından fərqlənir.
0 səs
Nəqli və dramaturji əsərlərdə bir-biri ilə bağlı və ardıcıl surətdə baş verən hadisələrin inkişaf xətti.
Əsərin süjet xətti.

Oxşar suallar

0 səs
2 cavab
soruşub 02 İyunda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+1 səs
4 cavab
soruşub 26 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 21 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 20 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 11 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...