+2 səs
385 baxış
Elm, Təhsil, Dillər bölməsində

Leksika nədir? 

4 Cavab

+1 səs
 
Dildə olan bütün sözlərin məcmusu; dilin lüğət tərkibi.

Dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsində bədii ədəbiyyatın böyük rolu var. Yazıçılar ümumxalq dilindən ən parlaq ifadəli vasitələr seçir, bir çox sözlərin mənasını genişləndirir, dilin daxili imkanları hesabına neologizmlər yaradırlar. Bəzən onların işlətdiyi məcazlar frazeoloji ifadə kimi dildə sabitləşir, müstəqil leksik vahidə çevrilir. Eyni zamanda bədii ədəbiyyat tarixi dilçilik, xüsusilə leksikologiya üçün əvəzolunmaz mənbə rolunu oynayır. Yazıçının üslubu nə qədər fərdi olsa da, o, həmişə müəyyən tarixi dövrün ədəbi dil normalarını əks etdirir. Leksika müəyyən kateqoriyalara bölünür: arxaizmlər, dialektizmlər, jarqon, varvarizmlər və s. Elmi, rəsmi, publisistik üslublardan fərqli olaraq bədii üslubda işlənə bilməyəcək heç bir dil faktı yoxdur.
+1 səs
Dilin lüğət tərkibi, müəyyən dilə məxsus bütün söz­lərin və sabit birləşmələrin məcmusu.

Dildəki sözlərin hamısı birlikdə dilin leksikasını (lüğət tərkibini) təşkil edir.
+1 səs
Hər hansı bir yazıçının əsərinin lüğət tərkibi.. Füzulinin leksikası. Vaqifin leksikası.
+1 səs
Hər han­sı dildə və ya dialektdə işlədilən söz­lərin məcmusu, dilin lüğət tərkibi.

Oxşar suallar

+1 səs
3 cavab
soruşub 06 Apreldə anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 25 Martda anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 12 Martda anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 12 Martda anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
...