+2 голосов
149 просмотров
от в категории Elm, Təhsil, Dillər

Leksika nədir? 

4 Ответы

+1 голос
от
 
Лучший ответ
Dildə olan bütün sözlərin məcmusu; dilin lüğət tərkibi.

Dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsində bədii ədəbiyyatın böyük rolu var. Yazıçılar ümumxalq dilindən ən parlaq ifadəli vasitələr seçir, bir çox sözlərin mənasını genişləndirir, dilin daxili imkanları hesabına neologizmlər yaradırlar. Bəzən onların işlətdiyi məcazlar frazeoloji ifadə kimi dildə sabitləşir, müstəqil leksik vahidə çevrilir. Eyni zamanda bədii ədəbiyyat tarixi dilçilik, xüsusilə leksikologiya üçün əvəzolunmaz mənbə rolunu oynayır. Yazıçının üslubu nə qədər fərdi olsa da, o, həmişə müəyyən tarixi dövrün ədəbi dil normalarını əks etdirir. Leksika müəyyən kateqoriyalara bölünür: arxaizmlər, dialektizmlər, jarqon, varvarizmlər və s. Elmi, rəsmi, publisistik üslublardan fərqli olaraq bədii üslubda işlənə bilməyəcək heç bir dil faktı yoxdur.
+1 голос
от
Dilin lüğət tərkibi, müəyyən dilə məxsus bütün söz­lərin və sabit birləşmələrin məcmusu.

Dildəki sözlərin hamısı birlikdə dilin leksikasını (lüğət tərkibini) təşkil edir.
+1 голос
от
Hər hansı bir yazıçının əsərinin lüğət tərkibi.. Füzulinin leksikası. Vaqifin leksikası.
+1 голос
от
Hər han­sı dildə və ya dialektdə işlədilən söz­lərin məcmusu, dilin lüğət tərkibi.

Похожие вопросы

+1 голос
3 ответов
спросил 13 Окт от аноним в категории Elm, Təhsil, Dillər
+1 голос
1 ответ
спросил 13 Окт от аноним в категории Elm, Təhsil, Dillər
+1 голос
4 ответов
спросил 13 Окт от аноним в категории Elm, Təhsil, Dillər
0 голосов
0 ответов
спросил 11 Окт от аноним в категории Elm, Təhsil, Dillər
+1 голос
2 ответов
спросил 07 Окт от аноним в категории Elm, Təhsil, Dillər
...