+3 👍
188 👀
Fəlsəfə, Dərkedilməyən

Mistika nədir? 

2 Ответы

0 👍
Məcazi mənada: müəmmalı, sirli olan, anlaşılmaz bir şey.
Mistik yanaşma.
0 👍
Fövqəlbəşər, ilahi qüvvənin mövcudluğuna, eləcə də insanın bu qüvvələrlə ünsiyyətinin mümkünlüyünə inam.

Bir çox bədii əsərlərdə mistik obrazlara rast gəlinir; məs.: H.Cavidin “İblis” əsərində İblis obrazı.

Похожие вопросы

+2 👍
5
+2 👍
1
+3 👍
1
+3 👍
1
...