+2 səs
336 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Şərəf nədir?

3 Cavab

0 səs
İnsanın fəaliyyəti əxlaqi prinsiplərə uyğun gəldikdə ictimai rəydə formalaşmış sosial əhəmiyyətli müsbət rəydir.
0 səs
Əxlaqi, mə­nəvi keyfiyyətlərinə, digər insanlara, döv­lətə, cəmiyyətə mü­na­si­bə­tinə görə şəxsə verilən qiymət.

Kons­ti­tusiyaya görə, şəx­sin şərəfi dövlət tə­­rəfindən qorunur, onun alçaldılmasına yol verilmir. Qanunlarda şərəf insanların mənəvi dəyər­lərindən biri elan edilir, mülki və cinayət məcəllələri ilə mü­dafiə olunur, lakin an­layışın dəqiq izahına rast gəlinmir. Məhz bu səbəbdən, həm­çinin kütləvi informasiya vasitələrində şərəfin al­çaldılması məsələləri ilə bağlı vahid məh­kəmə təc­rübəsi for­ma­laşdırmaq üçün Azər­baycan Respublikası Ali Məhkə­mə­si Plenumunda (2014) Ş. anlayışına hüquqi izah verilib.
0 səs
1. İnsanın ictimai və şəxsi davranışında tutduğu mənəvi-əxlaqi prinsiplərin məcmusu; mənəvi yüksəklik, ululuq, heysiyyət; namus, mənəvi saflıq, təmizlik, bəkarət; yaxşı ad, etibar. □ Şərəfini qorumaq. Şərəfini ləkələmək. Müəssisəmizin şərəfini qoruyaq.
2. Fəxr, iftixar ediləcək şey.
...qohumluğu özüm üçün böyük bir şərəf hesab edirəm. (Ü.Hacıbəyli).
3. Ehtiram, sayğı, hörmət.
Xaki-dərgahinə hər sübh sürtər gün üzünü; Qaliba ondan ona hasil olubdur bu şərəf. (M.Füzuli).
4. Şərəfinə şəklində – birinə hörmət əlaməti olaraq, birinin adına, xatirəsinə.
...ilk badələri Səmədin şərəfinə qaldıraraq, öz sözləri ilə dedi. (B.Bayramov).

Oxşar suallar

0 səs
2 cavab
soruşub 19 Mayda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
8 cavab
soruşub 28 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 01 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
4 cavab
soruşub 07 Yanvarda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
3 cavab
soruşub 18 Oktyabrda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...