+3 👍
353 👀
Terminlər, Sözlər

Onomastika nə deməkdir?

4 Ответы

0 👍
 
Лучший ответ
Dilçilik elminin xüsusi isimləri, onların yaranma və dəyişmə tarixini öyrənən bölməsi.

Onomastikanın coğrafi adları (toponimləri) tədqiq edən hissəsi toponimika adlanır. Bir sıra elmlərin (dilçilik, coğrafiya, tarix, etnologiya və s.) sərhədində fəaliyyət göstərən toponimikanın məlumatlarından müxtəlif sahələrdə, o cümlədən tarixi araşdırmalarda geniş istifadə edilir.
0 👍
Dildə mövcud olan xüsusi adların hamısı
0 👍
Bәdii әdәbiyyatda müәyyәn mәna, üslubi yük daşıyan xüsusi adlar.

Bәdii әdәbiyyatda onomastikanın üslub vәzifәsi geniş vә rəngarәngdir. Әdәbiyyatdakı xüsusi adların çoxunda bu vә ya başqa dәrәcәdә aydın nәzәrә çarpan bәdii mәqsәd olur. Bu, xüsusilә realist әdәbiyyat üçün çox sәciyyәvidir. Azәrbaycan әdəbiyyatında da şәxs adlarının müxtәlif bәdii mәqsәdlәrlə işlәnməsi faktları çoxdur. C.Cabbarlı əsərlərində obrazlarına verdiyi Elxan, Sevil, Gülüş, Yaşar, Almaz, Gündüz, Qorxmaz, Solmaz vә s. adları xalq tәrәfindәn böyük rәğbәtlә qarşılanıb vә son yarım әsrdә Azәrbaycanda on minlәrlә uşağın bu adları daşıması onomastika tarixində diqqәtəlayiq faktlardan birinə çevrilib.
0 👍
1. Dildə mövcud olan xüsusi adların hamısı.
2. Dilçiliyin xüsusi adları öyrənən bəhsi.

Похожие вопросы

+2 👍
6
+1 👍
3
+2 👍
5
+1 👍
2
+1 👍
1
...