+1 səs
149 baxış
Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində

Ateizm nədir?

3 Cavab

+1 səs
 
Allahın və hər cür fövqəltəbii qüvvələrin, eləcə də onların təzahürlərinin (ruhların, axirət dünyasının, qeyri-maddi varlıqların və s.) mövcudluğunu inkar edən elmi-fəlsəfi baxışlar sistemi.
Ateizm anlayışı müxtəlif dövrlərdə fərqli mənalar kəsb edib. Qədim dövrlərdə xalqların etiqad etdiyi ilahların inkar edilməsi ateizm sayılıb. Orta əsrlərdə xristianlar çox vaxt bütpərəstləri ateist adlandırıblar. XIX əsrin əvvəlində isə mürtəce kilsə xadimləri dinə münasibətdə bəzi tənqidi fikirlərinə görə hətta Hegel və Kantı ateist elan ediblər. Lakin dinin ayrı-ayrı məqamlarının tənqidi ilə ateizm arasında böyük fərq var. Belə ki, nəzəri əsasını materialist dünyagörüşü təşkil edən ateizm bütövlükdə dini təsəvvürlərin və Allahın mövcudluğunun inkarına əsaslanır. Ateizmin rüşeymləri qədim dövrlərdə Babilistanda, Misirdə, Çində və Hindistanda yaranıb. Qədim yunan mütəfəkkirləri Demokrit və Epikürün fəlsəfəsində bəzi ateist fikirlərə rast gəlmək olar.
+1 səs
Allahın varlığını, fövqəltəbii qüvvələri və dinləri elmi biliklərə əsasən inkar etmə; allahsızlıq.
Ateizmin izləri. Ateizmin nəzəri əsası materialist fəlsəfədir. Ateizm tərbiyəsinin bir əsas vəzifəsi də dinin elmə zidd olduğunu sübuta yetirməyə çalışmaqdan ibarət idi.
–1 səs
Allahsızlıq

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 14 Martda anonim Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində
+2 səs
5 cavab
soruşub 18 Oktyabrda, 21 anonim Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində
+2 səs
0 cavab
soruşub 27 Martda, 21 anonim Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 10 Martda, 21 anonim Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 18 Fevralda, 21 anonim Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində
...