+1 голос
167 просмотров
от в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya

Akkumulyasiya nədir?

2 Ответы

+1 голос
от
 
Лучший ответ
Axar su, buzlaq, dəniz, külək, vulkanların və s.-nin fəaliyyəti nəticəsində çöküntülərin, üzvi qalıqların quruda, yaxud su hövzəsinin dibində toplanması.
Akkumliyasiylar onların yaranmasına səbəb olan əsas geoloji amilə görə növlərə bölünür (məs.: su Akkumliyası, külək akkumliyası və s.). Yer kürəsində bir sıra relyef formaları bu proses nəticəsində əmələ gəlib (məs.: Kür-Araz ovalığı, Qərbi Sibir düzənliyi və s.). Akkumliyasa düzən ərazilərdə özünü daha intensiv büruzə verir: Yer səthini hamarlayır, platforma çökəkliklərini doldurur, müxtəlif faydalı qazıntıların yaranmasına səbəb olur.
+1 голос
от
(lat. accumulatio - toplanma) Yumşaq süxurların gətirilib çökək sahələrdə toplanması, çökməsi
Bu prosesləri əmələ gətirən amillərdən aslı olaraq Akkumulyasiya su, külək(eol),buzlaq ,vulkam Akkumulyasiya ayrılır.Akkumulyasiya düzənliklər qurunun keçmişdəki çayların gətirdiyi materiallarla (çınqıl,qum,qumdaşı,gil və.s), buzlaq çöküntüləri ilə,vulkan püskürmələri məhsulları və eol çöküntüləri ilə dolması nəticəsində əmələ gələn düzənliklərdir.Akkumulyativ relyef-dəniz ,çay, göl, buzlaq çöküntülərinin, qravitasiya toplantılarının və vulkan məhsullarının (lava, vulkan külü və,s) toplanması nəticəsində əmələ gələn relyef formalarının məcmusudur. Mənşəyinə görə : su Akkumulyasiya relef formaları (su-Akkumulyativ düzənliklər, prolüvü-delüvi şleyflər, gətirmə konusları, deltalar və.s ); buzlaq Akkumulyativ relyef formaları (morenlər,drumlinlər və.s) ; Eol Akkumulyativ relyef formaları ( dyunlar ,barxanlar və.s) ; qravitasiya formaları (uçqunlar və.s) Akkumlyativ düzənliklər: Missisipi;

Похожие вопросы

+2 голосов
4 ответов
спросил 01 Янв от аноним в категории Şəhər, Ölkə, Coğrafiya
0 голосов
1 ответ
спросил 14 Апр от аноним
+3 голосов
1 ответ
спросил 13 Фев от аноним в категории Cəmiyyət, Siyasət, KİV
+1 голос
2 ответов
спросил 23 Янв от аноним в категории Elm, Təhsil, Dillər
+2 голосов
2 ответов
спросил 21 Янв от аноним в категории Terminlər, Sözlər
...