+1 səs
415 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Akkumulyasiya nədir?

2 Cavab

+1 səs
 
Axar su, buzlaq, dəniz, külək, vulkanların və s.-nin fəaliyyəti nəticəsində çöküntülərin, üzvi qalıqların quruda, yaxud su hövzəsinin dibində toplanması.
Akkumliyasiylar onların yaranmasına səbəb olan əsas geoloji amilə görə növlərə bölünür (məs.: su Akkumliyası, külək akkumliyası və s.). Yer kürəsində bir sıra relyef formaları bu proses nəticəsində əmələ gəlib (məs.: Kür-Araz ovalığı, Qərbi Sibir düzənliyi və s.). Akkumliyasa düzən ərazilərdə özünü daha intensiv büruzə verir: Yer səthini hamarlayır, platforma çökəkliklərini doldurur, müxtəlif faydalı qazıntıların yaranmasına səbəb olur.
+1 səs
(lat. accumulatio - toplanma) Yumşaq süxurların gətirilib çökək sahələrdə toplanması, çökməsi
Bu prosesləri əmələ gətirən amillərdən aslı olaraq Akkumulyasiya su, külək(eol),buzlaq ,vulkam Akkumulyasiya ayrılır.Akkumulyasiya düzənliklər qurunun keçmişdəki çayların gətirdiyi materiallarla (çınqıl,qum,qumdaşı,gil və.s), buzlaq çöküntüləri ilə,vulkan püskürmələri məhsulları və eol çöküntüləri ilə dolması nəticəsində əmələ gələn düzənliklərdir.Akkumulyativ relyef-dəniz ,çay, göl, buzlaq çöküntülərinin, qravitasiya toplantılarının və vulkan məhsullarının (lava, vulkan külü və,s) toplanması nəticəsində əmələ gələn relyef formalarının məcmusudur. Mənşəyinə görə : su Akkumulyasiya relef formaları (su-Akkumulyativ düzənliklər, prolüvü-delüvi şleyflər, gətirmə konusları, deltalar və.s ); buzlaq Akkumulyativ relyef formaları (morenlər,drumlinlər və.s) ; Eol Akkumulyativ relyef formaları ( dyunlar ,barxanlar və.s) ; qravitasiya formaları (uçqunlar və.s) Akkumlyativ düzənliklər: Missisipi;

Oxşar suallar

+2 səs
4 cavab
soruşub 01 Yanvarda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Fevralda anonim
0 səs
1 cavab
soruşub 14 Apreldə, 21 anonim
+3 səs
1 cavab
soruşub 13 Fevralda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 23 Yanvarda, 21 anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
...