+3 səs
953 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

İlhaq nədir?

6 Cavab

0 səs
Bir dövlətin digər dövlətə məxsus ərazisi- un (Dövlətin ərazisi) zorakı yolla birləşdirməsi (işğalı). İlhaq iri dövlətlərinin təcrübəsində geniş yayılmışdır, məs., 1900 ildə Böyük Britaniyanın Bur respublikasını və Kipr adasını işğal etməsi, XIX əsrin sonunda ABŞ-ın Havay adamını. 1911 ildə Italıyənın Tripolitaniya və  Kirenainkanı və 1936 ildə Efiopiyanı. Sovet Rusiyasının Zaqafqaziyanı, Orta •Asiyanı, Baltikyanı respublikaları və s. işğal etməsi.
İlhaq beynəlxalq hüququn kobud çəkildə pozulmasıdır. Millətlər Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin 10-cu maddəsində dövlətlərin üzərinə cəmiyyət üzvlərinin ərazi bütövlüyünə hörmət etmək öhdəlikləri qoyulurdu. BMT Nizamnaməsi BMT üzvlərinə öz mübahisələrini dinc vasitələrlə həll etməyi (Beynəlxalq münaqişələrin sülh yolu ilə həll edilməsi), hər hansı dövlətin ərazi bütövlüyünə və ya siyasi müstəqilliyinə qarşı güc tətbiq etməkdən və ya hədə-qorxu gəlməkdən çəkinməyi, eləcə də xalqların bərabərhüquqlu və öz müqəddəratını təyin etmək prinsipinə (Xalqların (millətlərin) öz müqəddəratını təyin etmək hüququ) hörmət etməyi tövsiyyə edir (maddə 1 və 2). Bununla da ərazilərin ilhaq yolu ilə birləşdirilməsinin qanunauyğunluğu istisna edilir. Beynəlxalq təcrübədə açıq şəkildə İlhaqı özgə əraziləri işğal etməyin müxtəlif pərdələnmiş formaları (mandat və qəyyumluq rejimindən suistifadə, oyuncaq hökumətlərin yaradılması və himayə edilməsi) ilə əvəz etmək cəhdləri olmuşdur.
BMT-nın 1965-ci ıl Bəyannaməsi dövlətlərin daxılı işlərinə qarışmağın yolverilməzliyini (Qarışmamaq prinsipi), onların müstəqilliyi və suverenliyinin müdafiə olunmasını elan etmişdir.
0 səs
Bitişdirmə, birləşdirilmə, qatma, qatılma; əlavə etmə, əlavə edilmə; qoşma, qoşulma.
Xəlifə Qızıl Arslanın məhv edilməsi nəticəsində Aran və Şimali Azərbaycanın Şirvana ilhaq olunması ilə də razılaşır. (M.S.Ordubadi).
0 səs
Hər hansı dövlətin ərazisinin, yaxud onun bir hissəsinin qeyri-qanuni yolla (zorakılıqla, qəsb edilməklə) digər dövlətə birləşdirilməsi.

Beynəlxalq hüquqa görə, ilhaq təcavüzün formalarından biri hesab olunur və buna görə beynəlxalq-hüquqi məsuliyyət nəzərdə tutulur. İlhaq işğaldan fərqlənir. Belə ki, işğal ərazinin hüquqi mənsubluğunun avtomatik olaraq dəyişdirilməsi ilə nəticələnmir. Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı Azərbaycan əraziləri Ermənistan tərəfindən işğal olunsa da, növbəti onilliklərdə qonşu dövlət həmin torpaqları ilhaq etməkdən (rəsmi surətdə öz ərazisinə birləşdirməkdən) çəkinib. Rusiya isə 2014-cü ildə Krımı İraq edib, yəni hüquqi cəhətdən öz ərazisinə qatıb.
0 səs
1. Qatma, qoşma, əlavə etmə.
2. Özgə ərazisini qeyri-qanuni öz ərazisinə qatma.
0 səs
İşğal deməkdir
0 səs
Birləşdirmə qoşma qoşulma

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 13 Fevralda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
4 cavab
soruşub 19 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
+2 səs
2 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 17 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...