+2 səs
134 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Hüquqi varislik nədir?

1 cavab var:

0 səs
Bir dövlətin hüquq və öhdəliklərinin digər dövlətə keçməsi. Ərazi dəyişiklikləri (dövlətin tərkib hissələrinə bölünməsi, bir neçə dövlətin bir dövlətdə birləşməsi) nəticəsində beynəlxalq hüquqi subyektlərin meydana gəlməsi və dayandırılması zamanı; beynəlxalq hüquq subyektliliy- inin (Beynəlxalq hüququn subyektləri) əsaslı şəkildə dəyişilməsi (müstəmləkə və ya yarımmüstəmləkələrin (Müstəmləkə sistemi və onun dağılması) müstəqil dövlətə çevrilməsi) nəticəsində; sosial inqilablar nəticəsində dövlətlərin yaradılması nəticəsində; ərazinin bir dövlətdən digərinə keçməsi nəticəsində Hüquqi varislik məsələsi meydana çıxır. Şəraitdən asılı olaraq Hüquqi varislik. tam və ya qismən ola bilər. Hüquqi varislik. qanun əsasında və ya hüquqi əsaslarla həyata keçirilir. Hüquqi varisliyin müxtəlif hüquqi nəticələri, beynəlxalq hüququn yeni yaranmış subyekti sələfinin öhdəlikləri ilə bağlı olmadıqda «təmiz lövhə» («tabula rasa») prinsipinin, bağlı olduqda isə kontinuitet (lat. continuum - fasiləsiz, birbaşa) prinsipinin təsiri altına düşürlər.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 09 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 11 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 26 Yanvarda, 20 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
...