+2 👍
149 👀
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya

Yer kürəsində canlı həyatın yayıldığı coğrafı təbəqə necə adlanır və buraya nələr daxildir? 

1 Ответ

0 👍
Biosfer: ozon səthinə kimi atmosferin bir hissəsi litosferin üst hissəsi, əsasən aşınma gedən qabığı və bütün hidrosfer daxildir. Biosferin ümumi qalınlığı 40 km-ə çata bilər.
...