+3 səs
136 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

İmmunotea çayı

1 cavab var:

0 səs
Exinaseya otu, itburnu meyvəsi, şirin biyan kökü, böyük bağayarpağı yarpağı, qara gəndalaş çiçəyi, cirə meyvəsi, aptek çobanyastığı çiçəyi. Kimyəvi tərkibi: Exinaseya otunun tərkibində polisaxaridlər (heteroksilanlar, arabinoramnoqalaktanlar), efir yağları (0,15-0,5%), flavonoidlər, oksidarçın (kasnı, ferul, kumar, qəhvə) turşuları, aşı maddələri, saponinlər, poliaminlər, exinasin (doymamiş turşu amidi), exinolon (doymamış ketospirt), exinakozid (tərkibində qəhvə turşusu və pirokatexin olan qlikozid), üzvi turşular, qətranlar, fitosterinlər. İtburnu meyvəsinin tərkibində askorbin turşusu (5-18%), karotin, B1, B2, K, P, PP vitaminləri, şəkərlər (24%-3 qədər), pektin maddələri (4%-2 qədər), limon və alma turşuları (2%-2 qədər), efir yağı, Fe, K, Mn, P, Ca duzları və s. vardır. Şirin biyan kökünün tərkibində 23%-ə qədər saponin - qlisirrizin (qlisirrizin turşusunun kalium və kalsium duzları), 30-a qədər flavonoid (likviritin, likurazid, qlabrozid, uranozid, kversetin, apigenin, ononin və s.), mono- və disaxaridlər (20%-a qədər), nişasta (34%-2 qədər), pektinlor (6%-2 qədər), qatranlar (40%-ə qədər), acı maddələr (4%-ə qədər), fenolkarbon turşuları (salisil, sinap, ferul) və onların törəmələri (salisil turşusunun asetatı), kumarinlər (2,6%-ə qədər), aşı maddələri (14%-ə qədər), alkaloidlər, efir yağı (0,03%-ə qədər), üzvi turşular (sirkə, limon, alma, fumar), Fe, Sr, Se və s. vardır. Böyük bağayarpağı yarpağının tərkibində azotlu 20% və azotsuz 10% ekstraktiv maddələr, yağlar 0,5%, aukubin qlikozidi, flavonoidlar, mannit karbohidratı, C vitamini (289 mq%), K vitamini, limon və olein turşuları, aşı maddələri, acı maddələr Cu, Fe, Zn, Mo, Ba, Sr və s. vardır. Qara gəndalaş çiçəyinin tərkibində sambuniqrin qlikozidi, rutin, efir yağı, üzvi turşular (qəhvə, alma, valerian, xlorogen), aşı maddələri, askorbin turşusu, E vitamini, K, Ca, Mn, Cu, Zn, B və s. vardır. Cirə meyvəsinin tərkibində 1,2-3,2% cirə efir yağı (anetol 80-90%, metilxavikol 10%, cirə aldehidi, cirə ketonu, cirə spirti və cirə turşusu), piyli yağ (16-28%), 19%-ə qədər zülali maddələr, şəkərlər və üzvi turşular var. Aptek çobanyastığı çiçəyinin tərkibində salisil və nikotin turşuları, C vitamini, acı maddolor, fitosterin, aşı maddolori, efir yağı (xamazulen, bisabolol və s.), flavonoid qlikozidi umbelliferon, şəkər, linol, palmitin, olein va stearin turşularinin qliseridləri, Zn, Cu, Se və s. maddələr vardır.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 24 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
0 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
+3 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim
...