+2 səs
162 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

AKTOVEGİN (MƏHL.) dərmanı

1 cavab var:

+1 səs
 
Antihipoksant. AKTOVEGİN hemoderivat olub, dializ və ultrafiltrasiya vasitəsilə alınır (5000 daltondan kiçik molekulyar kütləli birləşmədən keçir). Qlükozanın nəqli və utilizasiyasına müsbət təsir edir, oksigen sərfini stimullaşdırır (bu isə işemiya zamanı plazmatik hüceyrə membranların sabitləşməsinə və laktatın əmələ gəlməsinin azalmasına gətirib çıxarır), beləliklə peroral yeridilmədən sonra ən gec 30 dəqiqədən sonra başlayan və orta hesabla 3 saatdan sonra (2- saat) maksimuma çatan antihipoksik təsirə malik olur. AKTOVEGİN adenozintrifosfat, adenozindifosfat, fosfokreatin, həmçinin qlütamat, aspartat və qamma-aminoyağ turşusu kimi aminturşuların konsentrasiyasını artırır. AKTOVEGİN-in oksigeni mənimsəmə və utilizasiya, həmçinin qlükozanın nəqli və oksidləşməsi ilə insulinəbənzər fəallığı diabetik polineyropatiyaların (DPN) müalicəsində əhəmiyyət kəsb edir. Şəkərli diabet və diabetik polineyropatiyalı xəstələrdə AKTOVEGİN® polineyropatiya simptomlarını (aşağı ətraflarda sancı, yandırma hissi, paresteziyalar, keyləşmə) əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Hissiyyat pozğunluqlarını obyektiv dərəcədə azaldır, xəstələrin psixi vəziyyəti yaxşılaşır.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 17 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 26 Dekabrda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
...